Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home IR & PR ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่ โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่ โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย PDF Print E-mail
Tuesday, 19 September 2023 21:39

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 33 พาครูอาจารย์และผู้บริหารที่สนใจ  ลงพื้นที่ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ณ โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พระนครศรีอยุธยา สถานที่ประวัติศาสตร์แผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงนำพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเกษตรกรรม สร้างเป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกรุงเทพมหานคร ได้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม และช่วยเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ตลอดจนการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม นับได้ว่าประเทศไทยสามารถเรียนรู้และรับมือกับความแปรปรวนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร ทรงวางรากฐานการจัดการทรัพยากรไว้ได้อย่างรอบคอบ

​​นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ที่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณวัตถุ ที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.2500 และมีพระราชปรารถให้จัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีการวางแผนการจัดแสดงอย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา ช่วยให้เข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่น่าภาคภูมิใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพชนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งโบราณวัตถุที่แสดงอยู่นี้เป็นสิ่งล้ำค่ามากมายจากอดีตที่เคยอยู่ในกรุวัดราชบูรณะและจากโบราณสถานใกล้เคียงในพระนครศรีอยูธยา ได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

​​นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “การสร้างการตระหนักรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกป้องเพื่อให้โลกนี้ปลอดภัยและน่าอยู่ รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นการสืบสานรักษามรดกของประเทศ ทิพยประกันภัย คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเสาหลัก ESG สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การได้มาเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างการตระหนักรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งผลบวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถพัฒนาได้ดีขึ้นทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต่อไปในอนาคต”

นับเป็นครั้งแรกของโครงการฯ ที่ทำพิธีเปิด ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยได้รับเกียรติจาก       นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมร่วมปล่อยปลาบึกจำนวน 303 กิโลกรัม ไถ่ชีวิตเป็นมหาทานครั้งที่ 311 มอบเสื้อกีฬาจำนวน 100 ตัว และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ทำการมอบชุดหนังสือจากโครงการอมรินทร์อาสาอ่านพลิกชีวิต อมรินทร์กรุ๊ป ให้กับโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดใกล้เคียง

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ มีความสำคัญทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมสังคม การจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความสำคัญด้านพุทธศาสนา และมีการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดราชบูรณะ วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เป็นการน้อมรำลึกด้วยความกตัญญูถึงคุณูปการของบรรพชนไทยในสมัยอยุธยาที่ร่วมกันดูแลรักษาพื้นแผ่นดินไทย ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน”

นอกจากนี้ คณะครูอาจารย์ยังได้ทำกิจกรรม Workshop การถอดบทเรียนนวัตกรรมศาสตร์พระราชา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และการบรรยายถอดรหัสพระอัจฉริยะภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี การบรรยายเรื่องคุณธรรมในยุคดิจิทัล โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นับว่าเป็นการได้เรียนรู้ พัฒนา และบูรณาการความรู้ครบทุกมิติ ทั้งด้านตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบาย UNSDG ภายในปี 2030 ทั้งนี้ ครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรว่าได้ผ่านการอบรมจากโครงการฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาตนเองในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภาได้

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี พร้อมด้วยการสนับสนุนหนังสือจากโครงการอมรินทร์อาสาอ่านพลิกชีวิต อมรินทร์กรุ๊ป โดยกิจกรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 34 จะเดินตามรอย ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday38095
mod_vvisit_counterYesterday94803
mod_vvisit_counterAll days155398763

We have: 742 guests online
Your IP: 35.175.107.142
 , 
Today: Dec 02, 2023

4261816