Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home IR & PR ธอส.คว้าอันดับ 1 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565 ด้วยคะแนน 4.7516
ธอส.คว้าอันดับ 1 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565 ด้วยคะแนน 4.7516 PDF Print E-mail
Saturday, 27 May 2023 00:01

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SEAM ทาง www.sepo.go.th ปรากฏว่า ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุดจาการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565 ด้วยคะแนน 4.7516 สูงสุดในทุกสาขาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  2. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   3. การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ซึ่งธนาคารได้การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการบริหารทุนมนุษย์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และด้านตรวจสอบภายใน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SEAM) และสามารถแสดงประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดทำ KPI Cascading Balancing Matrix ภายในองค์กร พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมายกระดับการดำเนินงานผ่านระบบ Digital ERM จัดทำ Stakeholder Profile ในรูปแบบดิจิทัล นำข้อมูล Data Analytic Up/Cross Sales มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจัดทำระบบ Corporate Innovation System (CIS) ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด และพัฒนาระบบ Two Way Audit เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การที่ธนาคารได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 4.7516 สูงสุดในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง เป็นผลมาจากการร่วมมือกันของผู้บริหาร พนักงานทุกคนภายในองค์กรที่มุ่งมั่น ตั้งใจขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และยังคงพร้อมดำเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ต่อไป

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday54016
mod_vvisit_counterYesterday85501
mod_vvisit_counterAll days164225629

We have: 817 guests online
Your IP: 18.207.129.175
 , 
Today: Feb 26, 2024

4221976