Error
กลุ่มทรูเปิดให้ลูกค้าโทรฟรี สายด่วนโควิด
Print
Sunday, 25 July 2021 12:39

ด้วยความเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วน และความตึงเครียดของพี่น้องชาวไทยในช่วงการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19...กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกลุ่มทรู มีความห่วงใย และต้องการให้ประชาชาชน สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ หรือรับคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร จึงได้เปิดให้ลูกค้าทรูมูฟ เอช และลูกค้าโทรศัพท์บ้านทรู ทุกเบอร์ โทรฟรี สายด่วนโควิด ดังนี้

•             1668 กรมการแพทย์ – สายด่วนช่วยเหลือประสานงานจัดหาเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการนอนพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 (เปิดให้บริการระหว่างเวลา 8.00 – 22.00 น.)

•             1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ – สายด่วนให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนอกสถานพยาบาล

•             1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) – สายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

•             1422 กรมควบคุมโรค – สายด่วนสำหรับสอบถามและแจ้งข้อมูลผู้มีอาการป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยติดเชื้อโควิด-19

•             1323 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข – สายด่วนให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต พร้อมแนะนำวิธีจัดการความเครียดจากสถานการณ์โควิด-19

•             1646 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) – สายด่วนให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม

•             1506 สำนักงานประกันสังคม – สายด่วนสำหรับตอบคำถามสิทธิประกันสังคมของผู้ป่วยโรคโควิด-19

•             1111 สำนักนายกรัฐมนตรี – สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ตอกความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล มาดูแลช่วยเหลือคนไทย พร้อมเคียงคู่สังคมและประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันโดยเร็ว

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment